Tjenester og priser

Vår veiledende timepris er kr. 1400,- til kr. 2000 + 25% mva, avhengig av sakens art og kompleksitet.

Oppstår tvist i forbindelse med din faste eiendom inkluderer de fleste innbo- og villaforsikringer rettshjelpsdekning opp til et visst beløp, med tillegg av egenandeler. Dekning er aktuelt når det oppstår en tvist mellom kjøper og selger, kjøper og megler, håndverkere osv.

Ta kontakt med ditt forsikringsselskap og sjekk at din forsikring inkluderer rett til advokatbistand.

I straffesaker som behandles i domstolen har du som hovedregel rett til forsvarer på det offentliges regning. Også fornærmede har i enkelte straffesaker rett til bistandsadvokat på det offentliges bekostning. Dette gjelder i første rekke saker om seksuelle overgrep og grov vold.

Det offentlige kan under visse betingelser refundere dine omkostninger til advokat hvis du har fått gjennomslag for klage på forvaltningsvedtak.

Har du inntekt under kr. 246.000,- (369.000 for ektefeller/andre med felles økonomi) og under kr. 100.000,- i formue får du fri rettshjelp (fritt rettsråd) på en rekke områder; oppsigelse av husleie- eller arbeidskontrakt, ved økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd, barnefordelingssaker, trygdesaker osv. I tvangssaker etter bl.a. barnevernsloven har du automatisk rett til fri rettshjelp, uansett inntekt.

Man har også mulighet til å søke om unntak fra inntekts- og formuesgrense, likeledes kan man søke om fritt rettsråd i enkeltsaker som ligger utenfor de prioriterte områdene.

Ta kontakt med oss om dette. Vi legger stor vekt på å utforme grundige og fullstendige søknader om fri rettshjelp.

Ta kontakt med oss i dag