Plan og bygningsrett

Det er kommunene som har ansvar for arealplanlegging og gir byggetillatelser innenfor kommunegrensene. Tiltakshaver, naboer og andre klageberettigede kan klage på kommunens vedtak i bygge- og reguleringssaker. Fylkesmannen er klageorgan, men klagen skal sendes kommunen som enten kan omgjøre sitt vedtak eller sende saken over til klageorganet. Klagefristen er 3 uker, jf. forvaltningsloven § 29, og regnes fra det tidspunktet da underretning om vedtaket kom frem til parten. Saksbehandlingstiden i klagesaker skal ikke være på mer enn 3 måneder, dette gjelder likevel ikke ved søknad om dispensasjon fra plan. Advokatfirmaet Erbe & Co DA har lang erfaring med bistand i byggesaker. Vi bistår tiltakshavere, ansvarlige søkere, arkitekter, utbyggere, naboer og gjenboere. Vi kan bistå i forbindelse med nabovarsling, byggesøknader, dispensasjonssaker, reguleringssøknader, utbyggingsavtaler og klagesaker.

 

 

Kontakt oss om plan-og-bygningsrett

Vi kan hjelpe deg

Ta kontakt med oss i dag