Internasjonal barnebortføring

Skrevet

En internasjonal barnebortføring oppstår når en av foreldrene – uten samtykke fra den andre forelderen som har foreldreansvar – tar med sitt barn bort fra sitt hjemsted til et annet oppholdsland. Det er også barnebortføring når et barn holdes tilbake av forelderen i et annet landet etter ferier og lignende. Barn som er offer for ulovlig barnebortføring vil som regel miste sin kontakt med den gjenværende forelderen og dette vil kunne vare ved i lang tid. Barnet vil dessuten kunne miste tilknytningen til øvrig familie, venner, skole/barnehage og nærmiljø. Noen ganger vet ikke den den gjenværende forelderen hvor barnet sitt er.  Det vil også være en internasjonal ulovlig barnebortføring når en forelder tar med seg et barn som er underlagt offentlig omsorg hos barnevernet etter barnevernloven.

Internasjonal barnebortføring kan angå barn som er ført bort fra Norge til andre land, og barn som er ført bort fra utlandet til Norge. På området barnebortføring har det internasjonale samfunnet blitt enig om en viktig internasjonal avtale med tanke på å oppnå rask tilbakeføring, nemlig Haagkonvensjonen om barnebortføring av 1980. Denne konvensjonen har nærmere regler for når en barnebortføring vil være ulovlig og har kriterier for behandling av søknader om returnering av barn. I de sakene der de impliserte landene er bundet av denne konvensjonen, har myndighetene i de aktuelle land plikt til å ha regler for hvordan man kan oppnå tilbakeføring. Slik retur av barnet kan skje ved frivillighet eller ved tvang gjennom domstolsbehandling.

Iinternasjonal ulovlig barnebortføring er underlagt en egen bestemmelse i den norske straffeloven. En bortføring kan dermed pådra bortfører et alvorlig straffansvar.

Barnebortføringssakene foranlediger sterke menneskelige følelser hos de berørte. Den gjenværende forelder kan oppleve å være maktesløs og barnet mister en viktig voksenforankring. Særlig bekymringsfull kan situasjonen være for barnet selv. Det har de senere år vært økende oppmerksomhet på hvordan myndighetene (politi, barnevern og sentralmyndighet mfl.) kan bidra til å avverge barnebortføringer eller, når en barnebortføring har funnet sted, å få barnet hjem igjen. Barnebortføringssaker kan være meget vanskelige å løse, især de saker som faller utenfor Haagkonvensjonen av 1980.

Justisdepartementet i Norge har en egen liste med advokater med særlig kompetanse på internasjonal barnebortføring. Advokat Halvor Hjelm-Hansen i  advokatfirmaet Erbe & Co DA er en av advokatene på denne listen, jf nettsiden barnebortføring.no.

Den 31.1.2014 fikk Justisdepartementet overlevert en egen rapport om regelverk, organisering og behandling av barnebortføringssaker i Norge. Rapporten gir en beskrivelse av regelverket på området og forslag til en rekke tiltak, ref barnebortføringsrapport.Justisdepartementet går nå i gang med en vurdering av forslagene i rapporten. Advokat Halvor Hjelm-Hansen i advokatfirmaet Erbe & Co DA var medlem av denne arbeidsgruppen.