FREMTIDSFULLMAKT

Skrevet

Forfatter: Kaja Read

Fremtidsfullmakt – Flere eldre vil planlegge for fremtiden i krisetid
Vi merker nå en klar økning i antall klienter som ønsker å etablere fremtidsfullmakt. Folk tenker mer på «det verste» i slike krisetider.
Fremtidsfullmakt er en avtale som regulerer hvem som skal handle på vegne av deg når du ikke lenger er i stand til det selv. Mange tror at ektefellen, samboeren eller barna automatisk overtar vergeansvaret for deg når du ikke lenger kan verge for deg selv, men slik er det ikke. Det er staten som oppnevner en verge for deg den dagen du ikke lenger greier å verge deg selv.
Vi opplever imidlertid en økt pågang av personer som gjennom fremtidsfullmakt ønsker å sikre at vergen er noen de kjenner. Dette oppleves som en sikkerhet, vergen skal tross alt ta store livsviktige valg på dine vegne mens du lever, men ikke lenger kan yte innflytelse på eget liv.

Hva innebærer en fremtidsfullmakt?
En fullmakt gir andre anledning til å handle på dine vegne. Det som er spesielt med fremtidsfullmakten er blant annet at fullmakten ikke trer i kraft umiddelbart, slik alminnelige fullmakter ofte gjør. Fremtidsfullmaken trer kun i kraft om og når en gitt situasjon inntreffer i fremtiden. I de aller fleste tilfeller hvor personer henvender seg til advokaten for å få utformet fremtidsfullmakt, ønsker de å gi en spesiell utvalgt person fullmakt til å ta seg av dem dersom de på grunn av helsen ikke lenger egner å ta vare på seg selv. Altså å utpeke verge.
Skal man overlate til noen andre å foreta store livsviktige avgjørelser på vegne av seg selv, som for eksempel salg av hus eller forvaltning av privatøkonomi, bør fullmakten følge visse formkrav som det er greit å få hjelp til å formulere, gjerne av advokat. Er ikke formkravene oppfylt vil heller ikke fullmakten bli godkjent hos Fylkesmannen.
Også valget av ordlyden i fremtidsfullmakten er det viktig å tenkte nøye igjennom. Dersom det står noe i fullmakten som er egnet til å skape tvil eller misforståelser, kan det bli vanskelig eller umulig for den utpekte vergen å gjennomføre sine oppgaver. De fleste som ber om hjelp til å sette opp fremtidsfullmakt hos oss, ber også om hjelp til å utforme innholdet.
Fullmaktsgiver beskriver i fremtidsfullmakten hvilke oppgaver vergen skal ha, og kan sette betingelser og gi rettingslinjer for hvordan han eller hun skal utføre oppgavene. Den som får fullmakt har rett på godtgjørelse etter Fylkesmannens takster.

Hvorfor denne økte interessen nå?
Vi får stadig flere eldre i samfunnet vårt. Det vil gi økt belastning på mange velferdsgoder og ikke alle velferdsgoder forventes å bestå slik vi kjenner dem i dag. Derfor gir det trygghet å lage en avtale der man vet hvilken løsning man får, hvis man skulle bli rammet av alvorlig sykdom.
Vi mener å se at særlig mange eldre, i disse Korona-tider, blir mer bevisste på at «det verste» kan ramme nettopp dem. Da blir det mer aktuelt å tenke på hva man ønsker i tilfelle død eller sykdom. Derfor er det ikke unaturlig at mange velger å bruke anledningen både til å planlegge for mulig sykdom. Da kan det å skrive en fremtidsfullmakt være en god investering i egen livskvalitet.

Du kan lese mer om fremtidsfullmakten her: https://www.fylkesmannen.no/nb/Vergemal/fremtidsfullmakt/#Fremtidsfullmaktensinnhold
Vi i Advokatfirmaet Erbe & Co har lang erfaring med utarbeidelse av fremtidsfullmakter.

Ta kontakt med kontorleder Tonje Eggan for mer informasjon.