Forvaltningsloven

Forvaltningsloven gir deg klare rettigheter i møte med det offentlige.
Loven har generelle regler om med annet habilitet, taushetsplikt og saksbehandlingstid. Det offentlige har en utredningsplikt og en generell informasjons og veiledningsplikt.

For saker som munner ut i enkeltvedtak, dvs. vedtak som gjelder rettigheter eller plikter for enkeltpersoner eller flere bestemte personer, har loven strenge saksbehandlingsregler.

Hvis du er part i en sak, dvs. en person som avgjørelsen retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder, har du krav på å bli varslet før et vedtak treffes (også selskaper og sammenslutninger kan være parter). Varslet skal som hovedregel gis skriftlig, og du har rett til å uttale deg innen en nærmere angitt frist. Varslet skal gjøre greie for hva saken gjelder og ellers inneholde det som anses påkrevd for at du på en forsvarlig måte kan vareta dine interesser. Dersom det offentlige har forsømt sin plikt til forhåndsvarsling slik at du ikke har fått uttalt deg, kan vedtaket være ugyldig. Du har rett til (med noen unntak) å se sakens dokumenter.
Når det offentlige har truffet et vedtak har du som part krav på å bli underrettet om vedtaket så snart som mulig. Underrettingen skal som hovedregel gis skriftlig. Underretningen skal inneholde opplysninger om klageadgang, klagefrist, klageinstans og den nærmere fremgangsmåte ved klage, og om retten til å se sakens dokumenter. Du har krav på en begrunnelse for vedtaket. Begrunnelsen skal vise til de regler og de faktiske forhold vedtaket bygger på. Begrunnelsen skal normalt gis samtidig med underretningen.

Du har som part rett til å klage på et vedtak. Klageinstans er det forvaltningsorgan som er nærmest overordnet det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket. Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket kom frem til deg. Også andre enn parter kan klage på vedtaket dersom de har en rettslig klageinteresse.

Overfor det offentlige har du rett til å la deg bistå av en advokat eller en annen du har tillit til. Dersom klagen blir tatt til følge har du normalt krav på å få dekket nødvendige utgifter du har hatt i forbindelse med saken, f. eks. utgifter til advokat.

I mange typer forvaltningssaker vil du kunne få fri rettshjelp, dvs. at staten helt eller delvis dekker dine utgifter til advokatbistand. Dette betinger at din bruttoinntekt og formue er under bestemte grenser.

Kontakt oss om forvaltningsloven

Vi kan hjelpe deg

Advokat/partner
Knut G. Fallrø
TLF 73 87 41 04
MOB 924 25 349
E-post knut.fallroe@erbe.no
Advokat/partner
Lise Skaaraas
TLF 73 87 41 08
MOB 92 64 60 27
E-post lise.skaaraas@erbe.no

Ta kontakt med oss i dag