Barn

Skrevet

Omsorg og oppdragelse av barn ligger som et viktig ansvar hos alle foreldre. Foreldre kan imidlertid ha behov for hjelp og bistand fra for eksempel det lokale barnevernet.Barnevernet har som en viktig samfunnsmessig oppgave å sikre at barn og unge får hjelp og omsorg når det foreligger forhold som kan skade deres helse og utvikling. Barnevernet skal også bidra til at barn og unge får trygge oppvekstkår. Barnevernloven (lov 17. juli 1992 om barneverntjenester) med forskrifter gir det juridiske rammeverket for barnevernet. Barnevernets virksomhet er offentlig myndighetsutøvelse som ligger hos staten (Bufetat) og hos kommunene (barnevernet), og den enkelte sak kan ha stor innvirkning på enkeltpersoners liv. Rettssikkerhet er derfor et viktig element i saksbehandlingsreglene i disse sakene, der også fylkesmannen har et viktig tilsynsansvar.

Det skal i den enkelte sak legges avgjørende vekt på å finne tiltak som er til best for barnet (barnevernloven § 4-1). Barnevernet kan igangsette undersøkelsessak og kan under bestemte vilkår treffe vedtak om å beslutte akuttvedtak om plassering av barn. Av hensyn til barnet kan det også bli nødvendig at det offentlige overtar omsorgen,og barnevernet må da fremme forslag om dette for de regionale fylkesnemndene. Fylkesnemnda er en uavhengig forvaltningsmyndighet som har myndighet til bl.a å bestemme at omsorgen av barn overtas av det offentlige.

Barnevernloven er ofte gjenstand for lovendringer. Ved lov av 21.6.13 nr 63 (i kraft 1.1.14) ble det bl.a lovfestet et eget krav om forsvarlighet hos barnevernet i § 1-4. Det følger av denne bestemmelsen en plikt hos barnevernet til å yte forsvarlige tjenester og tiltak. Dette påhviler både det kommunale og det statlige barnevernet. Forsvarlighetskravet gir et rom for skjønn, men forutsetter at alle tjenester og tiltak etter barnevernloven skal være forsvarlige i sitt innhold og omfang.

I saker som gjelder akuttplassering og omsorgsovertakelse vil det som regel være advokater på begge sider, som vil vareta interessene som ligger hos det offentlige (kommunene) og foreldrene. Advokatene opptrer som prosessfullmektiger for partene i barnevernsakene.

Advokatfirmaet Erbe & Co har bred erfaring med barnevernsaker, med bl.a. prosedyreerfaring i forhold til saker som fremmes for fylkesnemnda.